• 13 March 2018 at 15:08
  • 702
  • 0

โครงการประชุมวิชาการประจำปี 2556

เรื่อง Thai CSSD Leadership in Raising Standard for AEC

วันที่ 26 - 28 สิงหาคม 2556

 

ชมรมศูนย์กลางงานปราศจากเชื้อแห่งประเทศไทยมีพันธกิจสำคัญในการให้ความรู้ที่ถูกต้องที่ถูกต้องและทันสมัย

รวมทั้งเสริมสร้างความเข้มแข็งในการปฎิบัติงานแก่มวลสมาชิกชมรมฯ ตระหนักถึงความสำคัญเกี่ยวกับเรื่องนี้

จึงได้ร่วมกับสถาบันมะเร็งแห่งชาติจัดการประชุมวิชาการประจำปี 2556 เรื่อง Thai CSSD Leadership in Raising Standard for AEC

เพื่อเตรียมความพร้อมแก่บุคลากรโรงพยาบาลในการยกระดับคุณภ่พและพัฒนาการปฏิบัติงานของหน่วยงานที่รับผิดชอบ

การจัดการเครื่องมืออุปกรณ์การแพทย์ให้ได้มารตรฐานสากล

 

 

บรรยากาศหน้างาน

 

บริษัท เบสท์ ไดเรคชั่น ซิสเต็ม จำกัด

 

ผลงานและนวัตกรรมของโรงพยาบาลชั้นนำทั่วประเทศ

 

บรรยากาศภายในงาน