• 13 March 2018 at 15:07
  • 2081
  • 0

รูปงานทำบุญประจำปี และ งานปีใหม่ 2015

   งานทำบุญประจำปีและงานปีใหม่2015 มีกิจกรรมต่างๆ เช่น เล่นเกม, จับฉลาก, ประกวดชุดรีไซเคิล, ทำบุญและรับประทานอาหารรวมกัน