บริการService-R&D
0.00 บาท
  • หมวดหมู่ : Service and R&D
  • ยี่ห้อสินค้า : -
  • รหัสสินค้า : -
  • SKU :
ติดต่อสอบถาม

 รายการตรวจเช็คประจำ 2 เดือน

  - ตรวจวัดและปรับตั้งค่า Temperature Sensor ให้ถูกต้องแม่นยำตามมาตรฐาน

  - ตรวจวัดและปรับตั้งค่า Humidity Sensor ให้ถูกต้องแม่นยำตามมาตรฐาน

  - ตรวจสอบและวัดค่าปริมาณ Supply Air ที่จ่ายภายในห้อง

  - ตรวจสอบและวัดค่าปริมาณ Pressure ภายในห้อง

การตรวจสอบระบบควบคุมการทำงาน (Control systems.)

  - ตรวจสอบการ Commmunication ของ Controller

  - ตรวจสอบการทำงาน Power Supply ของระบบ

  - ตรวจสอบ และปรับตั้งค่าของ Real Time Clock ให้ถุกต้อง

  - ตรวจสอบและปรับตั้งค่า Setpoint ให้ได้ตรงตามคุณสมบัติของห้อง โดยทำการเปรียบเทียบกับค่ามาตรฐาน

  - ตรวจสอบการแสดงผลข้อมูลบนจอภาพทั้ง Text และ Graphic Mode

  - ตรวจสอบอุปกรณ์เชื่อมต่อการทำงานของระบบควบคุม(Plug-In Connecting Kit)

  - ตรวจวัดอุณหภูมิน้ำเข้า ให้ได้ค่าตามมาตราฐาน

  - ตรวจสอบฟังก์ชั่นการควบคุม หรือ Control Point ทุกๆค่าPoint ในระบบพร้อมปรับแต่งค่าให้ถูกต้อง

  - ตรวจสอบสถานะการทำงานของ Relay

  - ตรวจสอบการทำงานของ PCO 3 Controller

  - ตรวจวัดอุณหภูมิของ Control Panel ให้ได้ค่าตามมาตรฐาน

  - ตรวจสอบสถานะการทำงานพัดลมระบายอากาศของ Control Panel

  - ตรวจสอบการ Alarm ต่างๆของระบบ

การตรวจสอบระบบไฟฟ้าของระบบส่งลมเย็น

  - ตรวจสอบแหล่งจ่ายไฟฟ้า และ Power Supply

  - ตรวจสอบแรงดันและกระแสไฟฟ้าของมอเตอร์

  - ตรวจสอบความเร็วรอบของมอเตอร์

การตรวจสอบระบบของชุด CONDENSING UNIT

 รายการตรวจเช็คประจำ 6 เดือน

การตรวจสอบระบบส่งลมเย็น (AHU)

การตรวจสอบภายในห้องปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่

รายการตรวจเช็คประจำ 1 ปี

การตรวจสอบระบบส่งลมเย็น (AHU)

2. เงื่อนไขการดูแลรักษาและการรับประกัน

ขอบเขตของสัญญานี้ไม่รวมถึงความเสียหายอันเกิดขึ้นจากระบบไฟฟ้าไม่คงที่   ผลเสียจากบุคคลที่สาม อุบัติเหตุจาก

การใช้งานผิดประเภท  หรือเกิดจากภัยธรรมชาติใดๆ

3.สัญญาบริการนี้ ไม่รวม ค่าอุปกรณ์ระบบกรองอากาศ (Filter) ติดต่อคุณดิเรก ผู้จัดการService 089-529-7399 ฝ่ายservice 02-736-1700 ต่อ 302